Studia Licencjackie i Magisterskie


Placówka Kształcenia Ustawicznego „RMK Szkolenia” w ramach swojej działalności organizacyjnej prowadzi współpracę z Wyższą Szkołą Nauk Pedagogicznych w Warszawie oraz Szkołą Główną Krajową w Warszawie.

„Uczelnie te zapewniają wysoką jakość kształcenia poprzez staranny dobór kadry nauczającej, właściwe, ciekawe programy, nowoczesne metody nauczania, z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning).

Ponadto dzięki współpracy Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych oraz Szkołą Główną Krajową z Placówką Kształcenia Ustawicznego „RMK Szkolenia” gwarantujemy zajęcia dydaktyczne blisko miejsca zamieszkania studenta na terenie Szamotuł i Międzychodu

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Renata Mościńska – Koczorowska

Kierownik do Spraw Organizacyjnych Studiów

KIERUNKI STUDIÓW

WSNP posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunkach:

 • Pedagogika specjalna – studia jednolite 5 letnie
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – studia jednolite 5 letnie

SGK posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunkach:

 • Pedagogika – studia licencjackie I stopnia 3 letnie
 • Pedagogika – studia magisterskie II stopnia 2 letnie
 • Prawo – studia jednolite 5 letnie

PEDAGOGIKA – I i II stopień

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia pracy
 • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika kryminologiczno – sądowa
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapia pedagogiczną

PEDAGOGIKA SPECJALNA - studia jednolite pięcioletnie

 • Resocjalizacja z socjoterapią
 • Spektrum autyzmu
 • Oligofrenopedagogika
 • Surdopedagogika
 • Tyflopedagogika

PRAKTYKI

 • praktyki stanowią integralną część studiów o profilu praktycznym i są realizowane w przedszkolach, szkołach podstawowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedago­gicznych.
 • praktyki na studiach niestacjonarnych trwają 3 miesiące/12 tygodni/360 godzin i są realizowane w semestrach 3, 4 i 5 (I stopień), 2, 3 i 4 (II stopień);
 • zaliczenie praktyk jest warunkiem zaliczenia semestru/roku, na którym przewidziano zakończenie ich realizacji;
 • praktyki mogą zostać zaliczone, jeśli student wykonuje jednocześnie prace zawodową, której charakter jest zgodny z kierunkiem odbywanych studiów lub w ciągu ostatnich trzech lat wykonywał/wykonuje w ramach wolontariatu taką pracę.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (do wglądu oryginał/odpis świadectwa dojrzałości);
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (do wglądu oryginał/odpis) – w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005 wraz z kserokopią suplementu do dyplomu;
 • 1 fotografia o wymiarze 45×35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego) plus fotografia w formacie JPG na nośniku elektronicznym;
 • podanie o przyjęcie na studia.

KOSZT STUDIÓW

 • Prawo – I i II semestr – 2000 zł, kolejne semestry 2500 zł
 • Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku Pedagogika – I i II semestr 1990 zł, kolejne semestry 21000
 • Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Pedagogika – I i II semestr 2100 zł, kolejne semestry 2300 zł
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (jednolite magisterskie) I i II semestr 2100 zł, kolejne semestry 2300 zł
 • Pedagogika specjalna (jednolite magisterskie) I i II semestr 2100 zł, kolejne semestry 2300 zł