O nas


Placówka „RMK Szkolenia” świadczy usługi w zakresie organizacji studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych, kursów i szkoleń.

Nasza oferta skierowana jest do klientów indywidualnych, instytucji państwowych oraz firm prywatnych

Oferujemy:

– studia licencjackie

– studia magisterskie

– studia podyplomowe

– kwalifikacyjne kursy zawodowe

– kursy umiejętności zawodowych

– kursy z zakresu kompetencji ogólnych

„Tempo dzisiejszego świata wymusza na nas ciągłą pogoń za sukcesem i spełnieniem. Inwestowanie we własny rozwój jest już nie tylko wyzwaniem, ale i koniecznością. Pomimo, iż dostęp do wiedzy jest dziś znacznie ułatwiony, istotą jest znalezienie wiarygodnego partnera, który zadba o wysoką jakość świadczonych usług. Pragniemy otwierać przed Państwem nowe możliwości i pomagać w podążaniu wymarzoną ścieżką rozwoju czy kariery.”

– RMK Szkolenia

Placówka współpracuje z Wyższą Szkołą Nauk Pedagogicznych  w Warszawie, instytucjami państwowymi, samorządowymi, firmami prywatnymi i organizacjami pozarządowymi.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów z różnych dziedzin wiedzy. Staranna selekcja przy doborze wykładowców sprawia, że nie ma wśród kadry osób przypadkowych.

Ponadto zajęcia odbywają się w komfortowych warunkach, sale dydaktyczne są klimatyzowane i w pełni wyposażone w sprzęt audiowizualny.

Walorem dodatkowym naszej Placówki jest to, iż dysponuje ona zapleczem hotelowo-gastronomicznym i sportowym.

Do dyspozycji kursantów w czasie wolnym jest: kryty basen ( sportowy i rekreacyjny), hala sportowa, siłownie ( wewnętrzna i zewnętrzna), sauna, gabinety odnowy biologicznej, grota solna.

STATUT

PLACÓWKI     KSZTAŁCENIA   USTAWICZNEGO

„RMK  SZKOLENIA”

ROZDZIAŁ I

 Postanowienia ogólne

§ 1

Nazwa  Placówki

 1. Placówka „RMK Szkolenia” jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Starostę  Powiatu Szamotulskiego.
 2. Placówka działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia MEN z 11 stycznia 2012r.w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz niniejszego Statutu.

 § 2

Teren działania Placówki,siedziba,pieczęcie

 

 1. Terenem działania placówki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Placówki są Szamotuły w woj.wielkopolskim
 3. Placówka może używać skróconej nazwy
 4. Placówka może tworzyć oddziały, filie i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne.
 5. Placówka używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Placówki oraz logo.

 § 3

 Czas trwania działalności Placówki

 

Placówkę tworzy się na czas nieokreślony.

 § 4

Organ nadzorujący

 

Organem nadzorującym Placówkę jest właściwy terenowo Starosta Powiatowy

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  II

 

Cele i formy działania Placówki

 § 1

 Cele działalności Placówki

 

 1. Kompleksowy i stały wzrost kompetencji zawodowych oraz ogólnych osób dorosłych
 2. Zdobycie na wielkopolskim rynku profesjonalnych szkoleń pozycji lidera i dostawcy wykwalifikowanych pracowników
 3. Wspieranie polityki zatrudnienia prowadzonej przez PUP w Szamotułach

 § 2

Placówka realizuje swoje cele poprzez kształcenie dorosłych w następujących formach pozaszkolnych:

 

 1. kwalifikacyjny kurs zawodowy
 2. kurs umiejętności zawodowych
 3. kurs kompetencji ogólnych
 4. kurs, inny niż wymienione w pkt.1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności.

 

 § 3

Oprócz inicjowanych przez siebie przedsięwzięć Placówka współdziała z organami władzy państwowej i samorządowej oraz z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych.

Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia oraz innych form pomocy.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  III

 

Kierownictwo i pracownicy Placówki

 § 1

 1. Osobą prowadzącą Placówkę oraz reprezentującą ją na zewnątrz jest Dyrektor Placówki.
 2. Do zakresu kompetencji Dyrektora Placówki należy w szczególności:
 • organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności Placówki.
 • opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Placówki
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Placówki oraz angażowanie pracowników.
 • angażowanie kadry dydaktycznej
 • określanie kluczowych kompetencji kadry dydaktycznej
 • nadzór nad procesem rekrutacji słuchaczy
 • zatwierdzanie programów nauczania
 • tworzenie narzędzi do ewaluacji prowadzonego kształcenia oraz nadzór nad ich opracowywaniem
 • powoływanie komisji egzaminacyjnych oraz określanie zakresu i trybu przeprowadzania egzaminu.

 § 2

Pracownicy Placówki zatrudniani są na stanowiskach menedżera szkoleń  oraz asystenta szkoleń.

 

 1. Do zadań menedżera szkoleń należy realizowanie polityki Placówki w zakresie organizacji kształcenia oraz sprzedaży usług szkoleniowych, a także:

 

 • przyjmowanie zgłoszeń od słuchaczy
 • współpraca z wykładowcą na każdym etapie kształcenia
 • przekazywanie wykładowcy informacji na temat potrzeb i oczekiwań słuchaczy
 • opracowywanie ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez słuchaczy po zakończeniu szkolenia i przekazywanie opinii słuchaczy wykładowcy
 • opracowywanie ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez słuchaczy po upływie jednego roku od zakończenia szkolenia i przekazywanie opinii o kształceniu Dyrektorowi Placówki
 • prowadzenie dokumentacji dla każdej formy kształcenia oraz ewidencji wydanych zaświadczeń

 

 1. Do zadań asystenta szkoleń należy organizacyjna obsługa zajęć, a w szczególności:

 

 • przygotowanie i sprawdzenie wyposażenia dydaktycznego potrzebnego do zajęć
 • otwarcie sal dydaktycznych dla słuchaczy co najmniej 30 minut od rozpoczęcia zajęć
 • sprawdzenie listy obecności
 • rozdanie słuchaczom materiałów dydaktycznych
 • rozdanie i zebranie od słuchaczy ankiet ewaluacyjnych
 • przygotowanie serwisu kawowego

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  IV

 

Kadra dydaktyczna

  § 1

 1. Zajęcia dydaktyczne prowadzą osoby ( wykładowcy) których poziom wykształcenia i doświadczenia zawodowego jest odpowiedni do prowadzonego kształcenia
 2. Wykładowcą może być wyłącznie osoba, która posiada:

 

 • wykształcenie kierunkowe co najmniej na poziomie szkoły średniej
 • doświadczenie zawodowe tj. praktyczną, dogłębną, specjalistyczną wiedzę w określonej dziedzinie
 • umiejętności dydaktyczno – metodyczne pozwalające na tworzenie programów nauczania dla dorosłych, dobór materiałów dydaktycznych, wybór metod nauczania
 • wysoką kulturę organizacyjną i osobistą
 • etyczny sposób postępowania tj. zachowania poufności informacji, przestrzegania praw autorskich, poszanowania konkurencji.

 

  § 2

Decyzję o podjęciu współpracy z wykładowcą podejmuje Dyrektor Placówki na podstawie przedstawionych dokumentów aplikacyjnych ( CV, list motywacyjny), okazanych dyplomów i innych certyfikatów oraz po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Współpraca zawierana jest na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

  § 3

 1. Do obowiązków wykładowcy należy w szczególności:

 

 • stworzenie autorskiego programu kształcenia w określonym temacie wraz z materiałami dydaktycznymi dla słuchaczy
 • dostosowanie odpowiedniej metody nauczania
 • wykorzystane środków dydaktycznych, zgodnie z programem
 • prezentowanie aktualnego stanu wiedzy
 • wyczerpanie pełnego programu kształcenia, zgodnie z harmonogramem
 • udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi w sprawach poruszanych przez słuchaczy
 • przeprowadzanie ćwiczeń i podawanie przykładów odpowiadających treści prowadzonych zajęć
 • przestrzeganie ustalonych godzin rozpoczęcia i kończenia zajęć oraz przerw między zajęciami
 • poszanowanie godności osobistej słuchaczy
 • przestrzegania wymogów obowiązującego prawa w zakresie ochrony praw autorskich , ochrony dóbr osobistych, ochrony danych osobowych.

 

  § 4

 1. Wykładowca ma prawo do:
  • odpowiednio wyposażonych pomieszczeń dydaktycznych
  • wsparcia organizacyjnego w trakcie przygotowywania i prowadzenia zajęć
  • zgłaszania Dyrektorowi wszelkich uwag dotyczących kształcena
  • informacji o poziomie wiedzy, doświadczenia i wykonywanego zawodu grupy, która będzie kształcona
  • zapoznania się z oceną słuchaczy na temat jakości prowadzonych przez niego zajęć
  • wynagrodzenia
  • poszanowania godności osobistej

 

 

 

ROZDZIAŁ  V

 Zasady przyjmowania słuchaczy

  § 1

Organizator kształcenia prezentuje katalog oferowanych kursów za pośrednictwem strony internetowej  www.rmkszkolenia.pl jak również za pośrednictwem portali gospodarczych i społecznościowych.

Każda oferta zawiera stałe elementy takie jak:

– temat kursu

– cel i korzyści

– program nauczania

– czas trwania i miejsce prowadzenia zajęć

– adresatów do których kierowana jest oferta

– cenę kursu

 

  § 2

Słuchaczem kursu jest osoba, której udział został zgłoszony na formularzu zgłoszeniowym Placówki za pośrednictwem strony internetowej   www.rmkszkolenia.pl, listem bądź telefonicznie, a jego przyjęcie zostało potwierdzone przez menedżera szkoleń oraz kurs został opłacony w całości w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć.

 

 

  § 3

Liczba miejsc na poszczególnych kursach jest ograniczona. Na etapie wstępnym określa się każdorazowo maksymalną liczbę słuchaczy biorąc pod uwagę przede wszystkim program nauczania.

W trosce o wysoką jakość kształcenia liczba ta nie jest przekraczana.

  § 4

Słuchacze przyjmowani są na kurs według kolejności zgłoszeń.

 

 

  ROZDZIAŁ  VI

 Zasady skreślania z listy słuchaczy

 

  § 1

 1. Słuchacz może zostać skreślony z listy w przypadku:

 

 • stwarza zagrożenie dla zdrowia bądź życia innych
 • uniemożliwia prowadzenie zajęć przez nieodpowiednie zachowanie
 • słuchacz celowo zataił, a organizator uzyskał informacje dyskwalifikujące go do uczestnictwa w danym rodzaju szkolenia
 • nieuzasadniona absencja słuchacza w szkoleniu jest wyższa niż 20% ogółu godzin szkolenia.

 

  § 2

Decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy podejmuje Dyrektor Placówki na wspólny wniosek wykładowcy i menedżera szkoleń. Decyzja ta przekazywana jest słuchaczowi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

 

 § 3

 Słuchacz może odwołać się od tej decyzji do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania.

Osobie skreślonej z listy nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty, w całości lub w części.

 

 

 

ROZDZIAŁ  VII

 

Prawa i obowiązki słuchaczy

  § 1

                 Słuchacz ma prawo odstąpienia od umowy na warunkach określonych w

„Regulaminie RMK Szkolenia”.

  § 2

Słuchacz ma prawo do wyrażania własnych opinii na temat kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia, poziomu merytorycznego i organizacyjnego zajęć, wypełniając ankiety ewaluacyjne lub bezpośrednio do menedżera szkoleń.

  § 3

Do obowiązków słuchacza należy:

 

 • regularne i punktualne przybywanie na zajęcia
 • podpisywanie listy obecności
 • sumienne wykonywanie poleceń wykładowcy związanych z realizacją

treści programowych

 • przystąpienie do egzaminu sprawdzającego jeśli taki przewidziany jest w programie nauczania
 • poszanowanie godności osobistej wykładowcy i słuchaczy
 • niezwłocznego powiadamiania organizatora szkolenia o wystąpieniu

przesłanek wymienionych w rozdziale V par.1 ust.1 pkt. 1.1 i 1.3

 

 

 

ROZDZIAŁ  VIII

 

Finansowanie Placówki

 

Środki na finansowanie działalności Placówki pochodzą z:

 

1. opłat za szkolenia wnoszonych przez słuchaczy

2. opłat od zleceniodawców szkoleń

 

 

 

                                                                            Dyrektor  Placówki

 

Renata Mościńska-Koczorowska

 

REGULAMIN

 

Placówki  Kształcenia  Ustawicznego

„RMK  Szkolenia”

 

 

1. Szkolenia organizuje Placówka Kształcenia Ustawicznego „RMK Szkolenia” z siedzibą ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły

2. Słuchacz ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez wskazania przyczyn.

3. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie nie później niż 3 dni przed ustaloną w umowie datą szkolenia Placówka dokonuje zwrotu 100% uiszczonych przez słuchacza opłat.

4.  W przypadku wypowiedzenia umowy w terminie późniejszym Placówka nie dokonuje zwrotu pobranych opłat.

5.  Nieobecność zgłoszonej osoby na zajęciach nie powoduje zwrotu wniesionych opłat.

6. W przypadku zmiany terminu szkolenia przez Organizatora, słuchacz ma prawo do wyboru nowego terminu lub zwrotu w całości wniesionych opłat.

7. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Placówki Kształcenia Ustawicznego „RMK Szkolenia” ul. Sportowa 6 64-500 Szamotuły korzystając z formularza on-line umieszczonego na stronie www.rmkszkolenia.pl. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

8. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Placówka Kształcenia Ustawicznego „RMK Szkolenia”  nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Placówką Kształcenia Ustawicznego „RMK Szkolenia”.

9. Prawa autorskie

Wszystkie szkolenia dostępne w Placówce Kształcenia Ustawicznego „RMK Szkolenia” są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).