Szkoła dla wychowawców i rodziców


Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

w WARSZAWIE

we współpracy z

Placówką Kształcenia Ustawicznego „RMK Szkolenia” w Szamotułach

realizuje

Program wspierania i podnoszenia kompetencji wychowawczych dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, rodziców

według

ogólnopolskiego programu edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznego

„szkoła dla wychowawców i rodziców”

Motto programu: Wychowywać to kochać i wymagać

Opis szkolenia

Program edukacyjno-wychowawczy skierowany jest do osób dorosłych wychowujących dzieci i młodzież tj. nauczycieli, wychowawców, rodziców, studentów kierunków pedagogicznych.
W warstwie filozoficznej odwołuje się do koncepcji wychowania personalistycznego (dialogu osób), wychowania bez porażek Thomasa Gordona i książki Adele Faber i Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały,
jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”.
Celem programu jest uświadomienie nauczycielom, wychowawcom, rodzicom,
że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego; ukazanie prawdy, że wychowanie powinno opierać się na jasnym i czytelnym systemie wartości; refleksja nad skutecznością określonych metod wychowawczych; zakwestionowanie niektórych mitów i stereotypów.
Warsztat pozwala poznać konkretne umiejętności takiego postępowania, aby w relacji opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku jasno i wyraźnie stawiane były oczekiwania
i granice; dziecko uczyło się ponoszenia konsekwencji i odpowiedzialności za własne działania.

Główne cele zajęć warsztatowych:

 • kształtowanie umiejętności porozumiewania się z dzieckiem,
  doskonalenie relacji nauczyciel – dziecko,
 • poznanie metod skutecznego zachęcania dziecka do współpracy,
  nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • uświadamianie rodzicom i wychowawcom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej,
 • ukazanie prawdy, że skuteczne wychowanie opiera się na jasnym, czytelnym systemie wartości,
 • pogłębianie świadomości i refleksji nad skutecznością określonych metod wychowawczych,
 • poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych z dzieckiem,
 • nabycie umiejętności stosowania wzmocnień pozytywnych.

Część I – Budowanie relacji dorosły – dziecko

 • Granice-wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • Uczucia– rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • Zachęcanie do samodzielności
 • Motywowanie dziecka do współdziałania,
 • Modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • Role. Uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • Wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • Pochwały. Budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
 • Kary a konsekwencje

Część II – Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi – „Rodzeństwo bez rywalizacji”:

 • Rywalizacja i zazdrość między dziećmi,
 • kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności,
 • problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu,
 • wpływ ról na relacje między dziećmi.
 • Źródła zazdrości między dziećmi i jej wpływ na wzajemne relacje,
 • Ryzyko porównań, inne sposoby motywowania dzieci do działania
 • Równo czy sprawiedliwie?
 • Mechanizmy wpisywania dzieci w role
 • Kolejność urodzin a funkcjonowanie w rolach
 • Wpływ ról na relacje w rodzinie; sposoby przeciwdziałania
 • Specyficzne role: prześladowca i ofiara; dziecko specjalnej troski

Część III – dla rodziców i wychowawców nastolatków uwzględniająca problemy wieku dorastania: „ Szkoła dla rodziców, nauczycieli, wychowawców nastolatków”

 • Rodzina, szkoła-budowanie prawidłowych relacji rodzic-nastolatek-nauczyciel.
 • Granice-wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez młodzież respektowane
 • Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć- potrzeba decydowania o sobie
 • Motywowanie nastolatka do współdziałania, współpracy
 • Modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań – kary, konsekwencje
 • Konstruktywne rozwiązywanie problemów i konfliktów.
 • Trudne tematy z nastolatkiem, seks, narkotyki, niebezpieczeństwo mediów
 • Spotkanie z młodzieżą
 • Spotkanie z rodzicami
 • Wspólne spotkanie

Każda część programu zawiera 10 modułów tematycznych.

(całość trzyczęściowego Programu obejmuje 40 godzin

Metody Pracy:
Elementy wykładu. Ćwiczenia. Burza mózgów. Praca w grupach. Dyskusja. Autorefleksja. Wymiana własnych doświadczeń.
Czas i miejsce szkolenia:

Sala konferencyjna hotelu Maraton w Szamotułach. Termin realizacji do uzgodnienia.
Prowadzący zajęcia:

mgr Krystyna Adaśko- ogólnopolski edukator Ośrodka Rozwoju Edukacji /ORE /, koordynator i realizator programu Szkoła dla rodziców i wychowawców;
Koszt szkolenia:

350zł od osoby za każdą część Programu.

Literatura:

 1. Faber, E. Mazlish „Jak mówić,żeby dzieci nas słuchały,jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły;
 2. T. Gordon – „Wychowanie bez porażek”,
 3. J. Sakowska – „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – część I,II. Zeszyty metodyczne-ORE

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje:

1. Certyfikat o ukończeniu szkolenia/po zrealizowaniu wszystkich 3 części Programu/ który uprawnia do prowadzenia zajęć z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami według w/w programu
2. Komplet materiałów szkoleniowych – książka, zeszyty metodyczne ORE oraz gotowe scenariusze do prowadzenia zajęć, materiały merytoryczne w wersji elektronicznej
i papierowej stanowiące komplet materiałów do prowadzenia zajęć z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami.

  Zapoznałem się z Polityką prywatności serwisu www.rmkszkolenia.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "RMK SZKOLENIA" Renata Mościńska-Koczorowska, Sportowa 6 64-500 Szamotuły, udostępnionych przeze mnie danych osobowych na zasadach opisanych w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych oraz moje uprawnienia. Niniejsza zgoda może być wycofana w dowolnym czasie poprzez kontakt z Administratorem pod adresem biuro@rmkszkolenia.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych - Obowiązek Informacyjny

  Interwencje w sytuacjach kryzysowych w trakcie pełnienia obowiązków służbowych


  „Interwencje w sytuacjach kryzysowych
  w trakcie pełnienia obowiązków służbowych”

  I. Potencjalne sytuacje kryzysowe w trakcie pełnienia obowiązków:

  • ochrona porządku i bezpieczeństwa;
  • ochrona zdrowia i życia innych osób;
  • konflikty międzyludzkie /rodzinne, sąsiedzkie, obcy/;
  • nadzór i kontrola;
  • ochrona mienia;
  • sytuacje nadzwyczajne i kryzysowe /wypadki, klęski żywiołowe;
  • inne.

  II. Psychologiczna perspektywa sytuacji kryzysowej:

  • co się dzieje z uczestnikami /co myślą, co przeżywają, jak i dlaczego się tak zachowują/
  • co się dzieje z przedstawicielami służb podejmujących działania w sytuacjach kryzysowych /stres kryzysu, co pomaga zachować „zimną krew”, jak radzić sobie z odległymi skutkami/.

  III. Specyfika oraz dynamika sytuacji kryzysowej

  Specyfika oraz dynamika sytuacji kryzysowej – dlaczego tzw. wczesna interwencja pozwala zminimalizować szkody i zapobiec eskalacji problemów.

  IV. Wczesne rozpoznawanie symptomów zbliżającego się kryzysu oraz postępowanie w szczególności w sytuacji kontaktu z osobami:

  • pobudzonymi psychoruchowo, nastawionymi agresywnie i roszczeniowo – w szczególności używającymi niebezpiecznych narzędzi;
  • nietrzeźwymi oraz w stanie zmienionej świadomości będących pod wpływem substancji psychoaktywnych /leków, narkotyków, dopalaczy, itd./;
  • prezentującymi symptomy zaburzeń psychicznych oraz niepełnosprawnymi;
  • działającymi w grupie – /małej i/lub w tłumie/;
  • będących ofiarami zdarzeń kryzysowych – ofiary przestępstw, wypadków, przemocy;
  • prezentującymi skłonności samobójcze;
  • będącymi świadkami zdarzeń kryzysowych;

  V. Narzędzia pomocne w radzeniu sobie w sytuacji kryzysowej:

  • nawiązywanie kontaktu z uczestnikami zdarzeń kryzysowych – savoir-vivre w relacjach służbowych;
  • werbalne i niewerbalne sygnały zagrożenia;
  • strategie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych /mediacje, negocjacje, arbitraż, interwencja zwierzchności, manifestacja siły/;
  • radzenie sobie ze stresem sytuacji kryzysowej – jak opanować własne emocje;
  • współpraca w zespole interweniującym – kierowanie zespołem;
  • jak dbać o własne bezpieczeństwo w trakcie interwencji oraz przeciwdziałanie skutkom stresu pourazowego, czy wypalenia zawodowego.

  VI. Specyfika problemów wynikających z relacji ze świadkami, w szczególności z przedstawicielami mediów.

  Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi – warsztatowymi /ćwiczenia/, na bazie elementarnej psychoedukacji, w oparciu o prezentację PowerPoint.
  Czas trwania 16 godzin dydaktycznych bądź w wersji skróconej 8-godzinnej.
  Zajęcia prowadzi psycholog mający wieloletni staż pracy w służbach mundurowych,
  szkolący w tym zakresie funkcjonariuszy Policji i strażników miejskich.

  Zapisz się na kurs!

   Zapoznałem się z Polityką prywatności serwisu www.rmkszkolenia.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "RMK SZKOLENIA" Renata Mościńska-Koczorowska, Sportowa 6 64-500 Szamotuły, udostępnionych przeze mnie danych osobowych na zasadach opisanych w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych oraz moje uprawnienia. Niniejsza zgoda może być wycofana w dowolnym czasie poprzez kontakt z Administratorem pod adresem biuro@rmkszkolenia.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych - Obowiązek Informacyjny

   Postępowanie z zadłużonym klientem


   Postępowanie z zadłużonym klientem

   Zapraszamy do udziału w szkoleniu dedykowanym, pracownikom samorządu terytorialnego odpowiedzialnym za egzekucję należności, pracownikom spółek komunalnych, administracji wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osobom zawodowo pracujących z osobami zadłużonymi, np. pomocy społecznej.

   Cel kursu

   Przygotowanie osób odpowiedzialnych za egzekucję należności do bardziej efektywnego dochodzenia należności poprzez zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie:

   • podstawy psychologii zadłużenia – rozpoznawania natury i skali problemu tzw. „trudnych klientów”;
   • budowania efektywnych relacji z klientem – podstawy administracyjne, prawne wypracowania ugody;
   • wypracowania własnej/lokalnej strategii pracy z zadłużonymi – poznanie tzw. „dobrych praktyk” pracy z zadłużonymi klientami oraz wymiana doświadczeń wśród uczestników szkolenia.

   Program szkolenia

   1. Podstawy psychologii zadłużenia
   • Dlaczego niektórzy ludzie nie płacą swych zobowiązań – dziwna hierarchia priorytetów.
   • Co dzieje się z osobami zadłużonymi/niewypłacalnymi – o wyuczonej bezradności dłużniczej.
   1. Typy niewypłacalnych klientów podstawą do indywidualizacji strategii postępowania – specyfika dłużników:
   • Biernych / bezwolnych – dlaczego nie podejmują kontaktu, nie odbierają wezwań, itd.;
   • Uciekających przed problemem – gdzie, dlaczego i z jakim skutkiem;
   • Manipulantów – świadomie nieuczciwych czy uwikłanych w własną grę;
   • Roszczeniowych – którym wydało się że najlepszą obroną jest atak.
   1. W poszukiwaniu optymalnej strategii postępowania:
   • Zalety – wady tzw. „twardego podejścia”

   – postępowanie administracyjne, rola zgłoszenia do KRD, postępowanie sądowe, windykacja, egzekucja sądowa, komornicza – kiedy i wobec kogo bywa skuteczne;

   –  co z upadłością konsumencką – szansa czy zagrożenie?

   • Zalety – wady tzw. „miękkiego podejścia”

   – negocjacje, mediacje – jak i z kim pracować nad wypracowaniem ugody;

   – dobre praktyki w zakresie polubownych strategii odzyskiwania długów.

   • Zrównoważona strategia dochodzenia należności – co to oznacza w praktyce.
   1. Narzędzia pracy z zadłużonymi klientami:
   • Rozpoznawanie problemu – wczesna diagnoza warunkiem powodzenia działań;
   • Motywowanie do działań – o strategii tzw. „interwencji kryzysowej”;
   • Negocjowanie ugody – podstawy prowadzenia efektywnych rozmów z dłużnikiem;
   • Nadzór i monitorowanie porozumień – utrwalenie efektów, Indywidualny Program Wyjścia z Zadłużenia w praktyce.
   1. Czy dłużnicy potrzebują szczególnej pomocy – o założeniach i czteroletnich doświadczeniach Programu Wsparcia Zadłużonych w Poznaniu.
   2. Systemowe działanie – o potrzebie współpracy z lokalną administracją, pomocą społeczną, wymiarem sprawiedliwości, mediami, itd.
   3. Kluczowe kompetencje osób pracujących z zadłużonymi klientami – potrzeba nowego profilu łączącego wiedzę i umiejętności z zakresu prawa, zarządzania finansami i psychologii.

   Prowadzący zajęcia

   Zajęcia prowadzi zespół dwóch doświadczonych trenerów Stowarzyszenia Program Wsparcia Zadłużonych, wspartych ekspertami z zakresu prawa, zarządzania finansami oraz windykacji.

   Prowadzący dysponują dużym doświadczeniem w realizacji podobnych /interdyscyplinarnych/ szkoleń poświęconych specyfice pracy z tzw. „trudnym klientem” – prowadzonych systematycznie od 2008 roku (przeszkolono ponad 1000 osób). Od 2011 roku szkolenia zostały sprofilowane na specyfikę pracy z klientem zadłużonym/niewypłacalnym – w rejonie Wielkopolski i Mazowsza przeszkolono łącznie 332 osoby, w tym pracowników ZKZL w Poznaniu, ZK w Warszawie, kilku firm windykacyjnych oraz kancelarii komorniczych. Stowarzyszenie stale współpracuje z NBP, Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, MOPR w Poznaniu oraz Fundacją Barka. Więcej informacji na www.programwsparcia.com, referencje na życzenie.

   Opis szkolenia

   Zajęcia realizowane będą metodami aktywnymi – warsztatowymi. Czas trwania –  16 godzin, w systemie dwudniowym. Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów uzupełniających wyposażających ich w podstawowe narzędzia do samodzielnej pracy z zadłużonym oraz poszkoleniowe wsparcie e-learningowe oraz konsultacyjne indywidualnych przypadków.

   Warianty możliwe do realizacji:

   • Szkolenie zamknięte – w miejscu wybranym przez zamawiającego

   (po zebraniu grupy min. 12 – max 20 uczestników, w uzgodnionym terminie).

   • Szkolenie otwarte – najbliższy termin

    w dniach 21 – 22.04.2015 w Szamotułach – Kompleks Hotelowy „MARATON”, ul. Sportowa 6 (zakwaterowanie i wyżywienie – wg. oddzielnie określonej kalkulacji).

   Cena:

   • Całkowite koszty udziału w dwudniowym szkoleniu 1 osoby – w tym pakiet materiałów i serwis kawowy 400zł.
   • Skorzystanie z wyżywienia i zakwaterowania zamówionego za pośrednictwem „RMK Szkolenia” dodatkowo 195zł. Cena zawiera: nocleg, pełne wyżywienie, wstęp wolny do strefy rekreacyjnej (basen, jacuzzi, sauny), monitorowany, zamknięty parking.
   • Warunki organizacji oraz kosztów szkolenia zawsze podlegają indywidualnym uzgodnieniom z zainteresowanymi, w przypadku skierowania 3 i więcej osób proponujemy korzystny rabat.

   Więcej informacji na www.programwsparcia.com, referencje na życzenie.

   Zapisz się na kurs!

    Zapoznałem się z Polityką prywatności serwisu www.rmkszkolenia.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "RMK SZKOLENIA" Renata Mościńska-Koczorowska, Sportowa 6 64-500 Szamotuły, udostępnionych przeze mnie danych osobowych na zasadach opisanych w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych oraz moje uprawnienia. Niniejsza zgoda może być wycofana w dowolnym czasie poprzez kontakt z Administratorem pod adresem biuro@rmkszkolenia.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych - Obowiązek Informacyjny

    Zapobieganie uzależnieniom – szkolenie dla grup zawodowych pracujących w stresie


    Zapobieganie uzależnieniom – szkolenie dla grup zawodowych pracujących w stresie

    Cel kursu

    XXI wiek to czas w którym żyjemy niezwykle szybko i jesteśmy narażeni na duży stres
    Z tej racji ryzyko uzależnienia się od substancji chemicznych jak alkohol, narkotyki, leki i nie chemicznych jak hazard, zakupoholizm, seksoholizm i inne, jest ogromne.
    Szkolenie to ma na celu przybliżenie tej problematyki osobom które w swej codziennej pracy szczególnie doświadczają stresu oraz wskazanie im możliwości zabezpieczenia się przed potencjalnymi zagrożeniami w postaci uzależnień.

    Program szkolenia

    W trakcie zajęć poznamy naturę osoby uzależnionej, problemy z którymi boryka się ona oraz jej bliscy.
    Dodatkowo nauczymy się dyskretnej autodiagnozy oraz poznamy możliwości leczenia w renomowanych ośrodkach psychoterapii w Polsce.

    Opis szkolenia

    • Czas trwania szkolenia wynosi 5 godzin dydaktycznych ( 45 min.)
    • Szkolenie odbywa się w trybie wieczorowym tj. w poniedziałki w godz. 17.00 – 21.00 lub weekendowym tj. w soboty w godz. 10.00 – 14.00. Tryb szkolenia wybiera słuchacz.
    • Szkolenie prowadzone jest przez specjalistę terapii uzależnień – kierownika Ośrodka Leczenia Uzależnień w Charcicach, posiadającego wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami uzależnionymi , a także ich rodzinami.
    • Koszt szkolenia wynosi 150 zł
    • Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu wg wzoru określonego w Rozporządzeniu MEN z dnia 11 stycznia 2012r.
    • Poszkoleniowe wsparcie e-learningowe i konsultacja indywidualnych przypadków

    Zapisz się na kurs!

     Zapoznałem się z Polityką prywatności serwisu www.rmkszkolenia.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "RMK SZKOLENIA" Renata Mościńska-Koczorowska, Sportowa 6 64-500 Szamotuły, udostępnionych przeze mnie danych osobowych na zasadach opisanych w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych oraz moje uprawnienia. Niniejsza zgoda może być wycofana w dowolnym czasie poprzez kontakt z Administratorem pod adresem biuro@rmkszkolenia.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych - Obowiązek Informacyjny

     Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej niemowlętom


     Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej niemowlętom

     Cel kursu

     Umiejętność szybkiego i skutecznego udzielenia pomocy niemowlęciu, jest niezwykle trudnym i jakże istotnym wyzwaniem stojącym przed każdym świeżo upieczonym rodzicem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych matek i ojców nasza firma stworzyła wyjątkowe szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom do pierwszego roku życia.

     Program szkolenia

     • resuscytacja krążeniowo – oddechowa (sztuczne oddychanie i masaż serca)
     • udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zadławień
     • omdleń
     • utraty przytomności i innych stanów zagrażających życiu i zdrowiu małego dziecka

     Ponadto w ramach szkolenia przewidziane są zajęcia z psychologiem na temat:

     • radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie oraz
     • specyfiki rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka w pierwszym roku jego życia.

     Prowadzone przez naszą firmę szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej oparte są na najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji, a nauka przebiega pod okiem specjalisty ratownictwa medycznego, z wykorzystaniem profesjonalnych fantomów.

     Opis szkolenia

     • Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin dydaktycznych (45 min.)., w tym: 5 godzin pomocy przedmedycznej i 3 godziny zajęć z psychologiem,
     • Szkolenie odbywa w trybie weekendowym ( zajęcia w soboty lub niedziele w godz. 9.00 -15.00 ),
     • Koszt szkolenia wynosi 300 zł, cena zawiera materiały szkoleniowe + serwis kawowy. W przypadku udziału w szkoleniu obojga rodziców koszt szkolenia dla obu osób wynosi 200 zł.
     • Zapewniamy małe 6 – 8 osobowe grupy szkoleniowe,
     • uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych wg wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r.

      

     Uwaga!

     W szkoleniu mogą wziąć udział kobiety w zaawansowanej ciąży. Prowadzone ćwiczenia nie wiążą się ze szczególnym wysiłkiem fizycznym.

     Zapisz się na kurs!

      Zapoznałem się z Polityką prywatności serwisu www.rmkszkolenia.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "RMK SZKOLENIA" Renata Mościńska-Koczorowska, Sportowa 6 64-500 Szamotuły, udostępnionych przeze mnie danych osobowych na zasadach opisanych w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych oraz moje uprawnienia. Niniejsza zgoda może być wycofana w dowolnym czasie poprzez kontakt z Administratorem pod adresem biuro@rmkszkolenia.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych - Obowiązek Informacyjny